Delhi

Delhi

Deltabulk Shipping India Pvt. Ltd

Maple Tower A Smartworks, Sector 125 Noida
U.P-201310 Delhi-NCR Delhi
India
Aayush
Aditya Bhatt
Ajay Jain
Ajay Jain

Head Of Accounts

Ankit Yadav
Aromal Nair
Avinash Kumar
Avinash Kumar

VP FFA Trading & Freight Analyst

Capt. Ning Ruivah
Capt. Sumanta Das
Darshan Kandekar
Devansh Suneria
Devendra Pathak
Ekta Sharma
Garima Talwar
Khyati Chopra Sood
Khyati Chopra Sood

Assitant VP Human Resources

Komal Sharma
Namratha Manjunath
Rakesh Parkar
Siddhartha Singh
Sworna Pillai